GDPR

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, kto má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo prevádzkovateľa 4 Biz Real s.r.o. okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese jan.hlinka@aprohotel.sk alebo na adrese 4 Biz Real s.r.o., Chalupková 1002, Chynorany 956 33.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy ten, komu boli osobné údaje poskytnuté a kto určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je 4 Biz Real s.r.o., Chalupková 1002, Chynorany 956 33, IČO: 46560866 (ďalej len „4 Biz Real“).

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt:

4 Biz Real
Adresa:
Chalupková 1002,
Chynorany 956 33
E-mail:
jan.hlinka@aprohotel.sk

Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Ubytovateľ – užívateľ stránky, ktorý je podnikateľom a využíva platený a/alebo bezplatný obsah stránky, najmä registráciu ubytovania na stránku a iné služby s tým spojené.

Návštevník – užívateľ stránky, ktorý využíva bezplatný obsah stránky, najmä pri hodnotení ubytovateľa a rezervácii ubytovania.

Užívateľ – každý užívateľ stránky, či už ako ubytovateľ alebo návštevník.

Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, najmä platený a/alebo bezplatný prístup k niektorým častiam obsahu stránky.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich užívateľoch, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Ide o meno, priezvisko, fakturačná adresa a dodacia adresa., pokiaľ ste podnikateľ, aj Vaše IČO a údaje kontaktnej osoby.

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí e-mail a telefónne číslo.

Informácie o využívaní našich služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré u nás využívate, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby.

Informácie o interakcii s Vami

Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

Transakčné údaje

Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobnú údaje spracúvame:

bez potreby Vášho súhlasu,
s Vašim súhlasom.

Spracúvanie bez Vášho súhlasu:
Spracúvanie na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako ubytovateľom, a nami, ako prevádzkovateľom stránky, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

 

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

 

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávneným záujmom 4 Biz Real je:

informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám služby 4 Biz Real,

informovať Vás o službách 4 Biz Real,

obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie pre štatistické účely

Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Súbory cookies

Naše internetové stránky používajú cookies, ktoré:

zlepšujú výkon internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým ich návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované), 

zvyšujú funkčnosť internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú pamätať si Vaše predošlé voľby. Tieto informácie však nie sú používané na Vašu identifikáciu, ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli, 

umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu, 

a umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.

 

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám.

„Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii obzvlášť populárnej či problémovej časti internetových stránok, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom. Súbory „cookies“ ďalej využívame aj pre účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme prostredníctvom nich eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám internetové stránky naďalej zobrazovali vo Vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.

 

Tieto internetové stránky si samozrejme môžete prezerať aj bez súborov „cookies“, je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nápovied“ Vášho prehliadača.

 

Spracúvanie s Vašim súhlasom:

Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, robíme tak len v prípade, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

 

Marketing zahŕňa najmä reklamu a propagáciu stránky, ubytovacích zariadení, ich služieb, zasielanie newslettra emailom a iné použitie v záujme zlepšenia služieb prevádzkovateľa (napríklad prieskum trhu).

 

Poskytovaný súhlas na marketingové účely, je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám ich mohli poskytovať. Bez takto udeleného súhlasu by sme tak konať nemohli.

 

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti 4 Biz Real písomne poštou alebo e-mailom na kontaktoch:

 

Kontakt:

4 Biz Real s.r.o.

Adresa:

Chalupková 1002, Chynorany 956 33

E-mail:

jan.hlinka@aprohotel.sk

 

Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

 

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Vaše osobné údaje na marketingové účely uchovávame po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

 

Odkiaľ osobné údaje získavame?

 

Osobné údaje získavame:

priamo od Vás pri registrácii ubytovacieho zariadenia na stránku,

priamo od Vás pri objednaní služieb v objednávkovom formulári,

priamo od Vás pri registrácii na hodnotenie ubytovania, hodnotenie výletu,

priamo od Vás pri rezervácii ubytovania,

priamo od Vás pri prihlásení k odberu newslettra e-mailom,

priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,

od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

 

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely alebo účel zasielania pozvánok na semináre, školenia, kurzy a sympóziá?

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať newsletter emailom? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

 

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a email.

Uvedenie, ktorú našu marketingovú aktivitu odvolávate.

Odvolanie adresujte spoločnosti 4 Biz Real.

 

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo emailom.

 

Pri zasielaní newslettra emailom môžete súhlas odvolať on-line, priamo v texte tohto emailu, kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto emailov umožňuje. V tomto prípade bude Váš email z našej databázy odstránený.

 

Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

 

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

 

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad 4 Biz Real môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

 

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

 

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

 

Jednotlivé práva môžete uplatniť u 4 Biz Real, a to emailom na adresu jan.hlinka@aprohotel.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Chalupková 1002, Chynorany 956 33.

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od 4 Biz Real?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

 

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ a aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb a vedenie účtovníctva.

 

Dodávatelia

Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracovaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

 

Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb a vedenie účtovníctva.

 

Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

 

Európsky rámec:

Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kde nás môžete kontaktovať?

 

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu jan.hlinka@aprogotel.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Chalupková 1002, Chynorany 956 33.

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 26.08.2018.