Podmienky používania

Podmienky používania internetovej stránky www.aprohotel.sk

Podmienky používania

Vstupom na stránky akceptujete bez výhrady všetky nižšie uvedené Podmienky používania. Pokiaľ s niektorou z Podmienok používania nesúhlasíte, tieto stránky ihneď opusťte a ďalej nepoužívajte.

Nižšie uvedené Podmienky používania upravujú Váš prístup na túto stránku a jej používanie. Na konkrétny obsah, údaje, materiály alebo informácie uvedené na tejto stránke alebo získané jej prostredníctvom ("obsah") sa vzťahujú tieto Podmienky používania v plnom rozsahu.

Súhlas s podmienkami používania

Prístupom a používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že budete právne viazaný Podmienkami používania a všetkými podmienky, ktoré sú v nich obsiahnuté alebo na ktoré odkazujú alebo akýmikoľvek doplňujúcimi podmienkami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Ak nesúhlasíte so všetkými Podmienkami používania, tieto stránky by ste nemali používať.

Zmena podmienok používania

Prevádzkovateľ môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Zmenené Podmienky používania nadobudnú účinnosť uverejnením na tejto stránke. Ak budete aj naďalej po takomto zverejnení túto stránku navštevovať a používať, bude sa mať za to, že s príslušnými zmenami súhlasíte. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne sledovali platnosť všetkých podmienok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia túto stránku alebo jej obsah prestať prevádzkovať alebo zmeniť či aktualizovať. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia a výhradne podľa vlastného rozhodnutia s okamžitou platnosťou obmedziť, odmietnuť alebo zakázať ktorejkoľvek osobe prístup na stránku alebo akúkoľvek jej časť.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa ako dotknutej osoby pri prevádzke internetového systému www.aprohotel.sk v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov, „GDPR“ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete TU

Vzdanie sa zodpovednosti

Táto internetová stránka je verejne prístupná. V prípade uvedenia užívateľského obsahu na túto stránku nemožno predpokladať zachovanie dôvernosti informácií. Dôverné informácie tu neuvádzajte.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenie prevádzky alebo chyby internetu, siete alebo hostingových služieb a nezaručuje, že táto stránka alebo služby, ktoré zabezpečujú dostupnosť tejto stránky alebo elektronická komunikácia medzi užívateľmi stránky neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky.

Sťahovanie alebo iné získavanie akýchkoľvek materiálov na základe používania tejto stránky je plne na Vašom rozhodnutí a znášate s tým spojené riziko. Vy budete výlučne zodpovedný za akékoľvek poškodenie Vášho počítačového systému alebo stratu dát v dôsledku stiahnutia akýchkoľvek materiálov.

Registrácia

Prístup k niektorým častiam stránky a využívanie určitých funkcií alebo prvkov tejto stránky môže byť podmienené Vašou registráciou ako užívateľa a prispievateľa. Táto registrácia je zadarmo.

Pri registrácii si musíte uviesť svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, heslo a musíte uviesť jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú emailovú adresu. Nie je povolené používať duplicitné e-mailové adresy. V prípade, ak Vami zadané adresu už niekto používa, budete vyzvaný, aby ste si zvolili iné. Vašu registráciu potvrdíme emailom. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebudú uvedené informácie dodané, môže Vám byť zamietnutý alebo ukončený prístup k oblastiam, funkciám alebo prvkom, na ktoré sa registrácia vzťahuje, alebo zamietnuté alebo ukončené ich používanie. Z dôvodu zachovanie presnosti a aktuálnosti registračných údajov ste povinný bezodkladne uskutočniť aktualizáciu registrácie. Za zachovanie dôvernosti Vášho hesla nesiete výlučne zodpovednosť Vy. Vyhradzujeme si právo vymazať obsah, ktorý ste zverejnili na stránke, alebo zamietnuť či zrušiť Vašu registráciu, ak obsah, údaje, materiály a informácie sú, podľa nášho výlučného uváženia, obscénne, neslušné, hanlivé alebo inak nevhodné. Tiež ste výlučne zodpovedný za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču / počítačom. Súhlasíte s tým, že budete zodpovedný za všetky aktivity realizované z Vášho účtu, pod Vašim užívateľským menom a/alebo heslom v dôsledku Vášho konania, nečinnosti alebo nedbalosti. Súhlasíte s tým, že ak sa dozviete o akomkoľvek podozrivom alebo neoprávnenom správaní týkajúcom sa Vášho účtu, užívateľského mena a/alebo hesla, budete nás okamžite kontaktovať na email jan.hlinka@aprohotel.sk . Na základe vlastného rozhodnutia môžeme zrušiť registráciu akejkoľvek špecifickej emailovej služby alebo ISP.

Ubytovateľ

V prípade uvedenia akéhokoľvek užívateľského obsahu na tejto stránke súhlasíte s tým, že príslušný materiál bude vhodný, konštruktívny a relevantný a nebude obsahovať žiadny príspevok, ktorý by bol nezákonný alebo z iných dôvodov nespôsobilý na zverejnenie, vrátane, ale nielen, príspevkov, ktoré (i) môžu byť hanlivé alebo poškodzujúce inú osobu alebo subjekt, (ii) by mohli spôsobiť ujmu inej osobe alebo ujmu na majetku alebo inak hanobiť alebo obťažovať akúkoľvek osobu alebo organizáciu, (iii) by mohli porušovať zákonné práva osôb (vrátane práva na súkromie alebo zverejnenie), (iv) sú kultúrne, eticky alebo inak neprijateľné alebo (v) podnecujú alebo nabádajú na nezákonnú činnosť.

Pred uvedením akéhokoľvek materiálu musíte vynaložiť primerané úsilie na kontrolu a odstránenie vírusov alebo iných prvkov, ktoré môžu infikovať alebo narušiť stránku. Ďalej nebudete prostredníctvom stránky rozosielať reťazové listy, pyramídové hry, prieskumy alebo ponuky. Nebudete tiež falšovať hlavičku alebo pozmeňovať identifikačné alebo iné údaje, aby ste zakryli pôvod určitého obsahu prenášaného prostredníctvom našej stránky a tiež nebudete nepoctivo meniť svoju prítomnosť na stránke. Nebudete zasahovať alebo narušovať našu stránku, server alebo siete a nepodniknete žiadne kroky, ktoré neprimerane alebo disproporčne zaťažia našu infraštruktúru.

Potvrdzujte, prehlasujete a zaručujete sa, že užívateľský obsah uvedený na tejto stránke nebude porušovať žiadne vlastnícke práva iných strán, ako napríklad autorské práva, ochranné známky, patenty ani povinnosť zachovávať dôvernosť informácií.

Ste si vedomý a súhlasíte s tým, že akékoľvek Vaše nápady, podania alebo názory či užívateľský obsah, ktorý zverejníte na stránke, a ktorý nie je chránený právami duševného vlastníctva, môže ktorýkoľvek ďalší užívateľ využiť bez toho, aby ste mali nárok na náhradu alebo uplatnenie iných práv. 

Týmto poskytujete Prevádzkovateľovi právo užívateľský obsah, ktorý umiestnite na túto stránku, v marketingových materiáloch či materiáloch týkajúcich sa PR prevádzkovateľa alebo v akýchkoľvek iných médiách používať, reprodukovať, pripravovať práce od neho odvodené, distribuovať ho, verejne predvádzať, vystavovať, šíriť a zverejňovať, pričom takéto právo je nezrušiteľné, nepodlieha licenčným poplatkom, je nevýhradné, s možnosťou poskytovať sublicencie a je prevoditeľné.

Nesiete výlučnú zodpovednosť za svoj užívateľský obsah a dôsledky jeho umiestnenia, uvedenia a/alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ môže, avšak nie je povinný, pred a/alebo po jeho uvedení užívateľský obsah kontrolovať a sledovať. Berte však na vedomie, že nie je možné, aby bol užívateľský obsah komplet sledovaný a kontrolovaný. Prevádzkovateľ nebude niesť a ani nemôže niesť zodpovednosť za presnosť, úplnosť, kvalitu alebo platnosť užívateľského obsahu, ktorý na stránke zverejnia tretie strany.

Prevádzkovateľ nevydáva schválenie k žiadnemu užívateľskému obsahu alebo názorom, odporúčaniam alebo radám uvedených na tejto stránke a v súvislosti s užívateľským obsahom výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť.

Prevádzkovateľ má výhradné právo a možnosť z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu, a úplne na základe vlastného rozhodnutia, upravovať a/alebo odstraňovať správy alebo iný užívateľský obsah, ktorý je neprijateľný, nevhodný alebo iným spôsobom porušuje tieto Pravidlá používania. Užívateľ, ktorý je presvedčený, že konkrétny užívateľský obsah je neprijateľný alebo nevhodný môže okamžite informovať Prevádzkovateľa. Po doručení takéhoto upozornenia vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme v primeranej časovej lehote realizovali podľa nášho názoru nevyhnutné kroky. Keďže sa jedná o manuálny proces, zoberte na vedomie, že nemusíme byť schopní okamžite odstrániť alebo upraviť užívateľský obsah.

Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE PREVÁDZKOVATEĽ NEBUDE NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO INÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU PRÍSTUPU NA TÚTO STRÁNKU, OBSAH ALEBO UŽÍVATEĽSKÝ OBSAH ALEBO V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, OBSAHU ALEBO UŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU ALEBO V SÚVISLOSTI S VYŠŠIE UVEDENÝM; UVEDENÉ AJ V PRÍPADE, AK PREVÁDZKOVATEĽ BOL O MOŽNOSTIACH VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÝ, AK TIETO ŠKODY NEVZNIKNÚ PRIAMO A VÝLUČNE V DÔSLEDKU SVOJVOĽNÉHO KONANIA ALEBO HRUBEJ NEDBANLIVOSTI NA STRANE PREVÁDZKOVATEĽA.

V prípade, že žijete v krajine alebo štáte, ktorý neumožňuje žiadne z vyššie uvedených vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti ani vzdanie sa záruk, takéto vylúčenia alebo obmedzenia sa na Vás vzťahovať nebudú. Budú sa však na Vás vzťahovať v takom rozsahu, v akom sú takéto vylúčenia alebo obmedzenia prípustné. V takomto prípade sa budú na Vás dané vylúčenia a obmedzenia vzťahovať v maximálnom možnom rozsahu dovolenom príslušným právnym poriadkom, ktorý sa na Vás vzťahuje.

Obsah / softvér tretích strán

Prevádzkovateľ nebude niesť v žiadnom prípade zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok vlastnených tretími osobami, ktoré môžu byť prepojené s našou stránkou pomocou hypertextového odkazu, bez ohľadu na to, či je takýto hypertextový odkaz uvedený na stránke alebo ho poskytne tretia strana v súlade s Podmienkami používania. Akýkoľvek odkaz na iné stránky uvedený na našej stránke neznamená schválenie takýchto stránok a vyjadrenie nášho názoru k presnosti, adekvátnosti alebo vhodnosti obsahu stránky, na ktorú tieto stránky odkazujú a nenesieme za tieto stránky žiadnu záruku alebo zodpovednosť.

Na akýkoľvek software, ktorý bude možné z týchto stránok alebo ich prostredníctvom stiahnuť, sa vzťahuje licencia v súlade s podmienkami aktuálnej licenčnej zmluvy. Ak sa v platnej licenčnej dohode neuvádza inak, software sú oprávnení používať výlučne koncoví užívatelia a akékoľvek ďalšie vyhotovovanie kópií, reprodukovania alebo opätovná distribúcia software sú výslovne zakázané. PRÍPADNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA UVEDENÉHO SOFTWARE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ VÝLUČNE V SÚLADE S USTANOVENIAMI PLATNEJ LICENČNEJ ZMLUVY. V SÚVISLOSTI SO SOFTWARE PREVÁDZKOVATEĽ TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ ALEBO SPÔSOBILOSŤ NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZA NEPORUŠENIE PRÁV.

Vlastnícke práva k webovým stránkam

Táto stránka je svojou povahou verejná a akékoľvek informácie na nej uvedené nie sú považované za dôverné. Berte týmto na vedomie, že akékoľvek vynálezy, ktoré budú súčasťou vami uvedeného užívateľského obsahu, predstavujú "zverejnenie" tohto vynálezu podľa platných patentových zákonov.

Zoberte na vedomie, že akýkoľvek užívateľský obsah uvedený a/alebo prejednávaný na tejto stránke môže byt predmetom patentov, autorských práv, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. V prípade, ak uvažujete o využití akýchkoľvek nápadov, návrhov, podnetov, riešení alebo iného užívateľského obsahu uvedeného na tejto stránke, ste povinný pred začatím takejto aktivity podniknúť príslušné kroky k získaniu oprávnenia na využívanie práv duševného vlastníctva.

Náhrada škody a zbavenie zodpovednosti

Súhlasíte s tým, že odškodníte a zbavíte zodpovednosti Prevádzkovateľa, právnych zástupcov, nástupcov a splnomocnencov v prípade akýchkoľvek škôd, záväzkov, nákladov a výdavkov (vrátane primeraných odmien právnych zástupcov, odborníkov a súdnych trov), ktoré vzniknú v dôsledku zverejnenia, obsahu, prenosu akýchkoľvek správ dát, materiálov alebo iného užívateľského obsahu, ktorý umiestnite na stránke alebo v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania z Vašej strany. V prípade akejkoľvek žaloby alebo právneho sporu, ku ktorému dôjde v dôsledku Vami uverejneného vyhlásenia alebo iného užívateľského obsahu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo uviesť Vašu totožnosť a všetky ďalšie informácie, ktoré bude mať o Vašej osobe k dispozícii. 

V prípade, ak budete s jedným alebo viacerými užívateľmi v spore, zbavujete Prevádzkovateľa, právnych zástupcov, nástupcov a splnomocnencov zodpovednosti za nároky, požiadavky a škody (skutočné aj následné) akéhokoľvek druhu a povahy, známe či neznáme, ktoré vznikli v dôsledku takýchto sporov alebo v súvislosti s nimi.

Ukončenie prevádzky stránok

Prevádzkovateľ má výhradné právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia alebo udelenia súhlasu ukončiť prevádzku stránky alebo ktorejkoľvek jej časti. Nebude niesť žiadnu zodpovednosť ani záruky za to, ak nebude obsah a/alebo užívateľský obsah uvedený na tejto stránke uložený alebo vymazaný.

Riešenie sporov

Tieto Podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s nimi budú vykladané. V prípade akýchkoľvek sporov, nárokov alebo žalobných dôvodov, ktoré vzniknú z týchto Podmienok používania alebo Vášho užívania stránky alebo v súvislosti s tým, vrátane akýchkoľvek sporov, ktoré sa budú týkať existencie alebo platnosti týchto Podmienok používania súhlasíte so súdnou príslušnosťou slovenských súdov.

Oddeliteľnosť

V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania stane neplatným alebo nevymáhateľným, tak takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude nahradené platným, vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v maximálne možnej miere zodpovedať zámeru pôvodného ustanovenia, pričom ostane zachovaná vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

Nemožnosť vzdania sa práv

Nevymáhanie akejkoľvek časti týchto Podmienok používania zo strany Prevádzkovateľa nepredstavuje vzdanie sa akýchkoľvek práv Prevádzkovateľa podľa týchto Podmienok používania, či už sa týka minulých alebo budúcich konaní akejkoľvek osoby. Prijatie akýchkoľvek finančných prostriedkov Prevádzkovateľa ani spoliehanie sa akejkoľvek osoby na konanie Prevádzkovateľa nebude považované za vzdanie sa akejkoľvek časti týchto Podmienok používania, Pravne účinné môže byť výlučne konkrétne vzdanie sa práv v písomnej podobe podpísané oprávneným zástupcom Prevádzkovateľa.

Posledná aktualizácia od 1.3.2018